Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
aangegaan door Paintex Behangservice, gevestigd De meern (Utrecht),
hierna te noemen Paintex behangservice.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Paintex behangservice afwijkende
bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van
een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
2.3 Mondelinge aanbiedingen door Paintex behangservice of zijn
ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
Artikel 3 Overeenkomst.
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt bindend voor
opdrachtgever na ondertekenen van de overeenkomst.
3.2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur,
maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. Paintex
behangservice bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en
worden te goeder trouw gegeven.
3.3 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk
bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
3.4 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en
breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs
geen invloed hebben. Tevens blijft opdrachtgever einderwoordelijk voor de
oppervlakte berekening.
Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.
4.1 Op alle door Paintex behangservice verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten
voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan
met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen blijven Paintex behangservice zijn onvervreemdbaar eigendom en
dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij
een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Paintex
behangservice zijn recht om aanspraak te maken op volledige
schadevergoeding.


Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel
van Paintex behangservice binden de laatste niet, voor zover ze door Paintex
behangservice niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.
Artikel 6 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Paintex behangservice om de opdracht door een
door hem aan te wijzen derde, op een door Paintex behangservice gewenst
tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 7 Wijziging van de opdracht.
7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, (uitsluitend
indien dit expliciet op de order vermeld is) dienen schriftelijk (aangetekend)
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de
opdrachtgever tijdig en schriftelijk (aangetekend) aan Paintex behangservice
ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen
voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door Paintex behangservice buiten
zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.
Artikel 8 Prijzen.
8.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
8.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,
omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze
worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de
overeenkomst te ontbinden.
8.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen
transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te
verlangen.
8.4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal
dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.


Artikel 9 Aanbetaling.
Paintex behangservice is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst
een aanbetaling van minimaal 10% te vragen. Indien door een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Paintex behangservice
de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling
van de gedane aanbetaling.
Artikel 10 Leveringstermijnen.
10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
de opdrachtgever Paintex behangservice schriftelijk (aangetekend) in gebreke
te stellen.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen
beletselen voor Paintex behangservice zijn de werkzaamheden ter hand te
nemen.
10.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn
niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn
rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
10.4 Indien bestelde goederen langer dan 4 weken dan aangegeven op de
overeenkomst in opslag staat, is Paintex behangservice gerechtigd om € 25,-
opslag kosten per week per bestelling in rekening te brengen.
Artikel 11 Vervoer.
Bezorging vindt plaats tot waar de vrachtwagen kan komen en uitladen,
wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder
andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan
verbonden voor zijn rekening. Eventueel retourzendingen zullen tegen
de zelfde vergoeding in rekening gebracht worden.
Artikel 12 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van
goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een
dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in
artikel “Betaling”.


Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13.1 Paintex behangservice is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en
interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan
wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde
zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en
chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende
schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks
gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde
zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van
licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13.2 Paintex behangservice is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit
dekt, dan wel tot maximaal de kostprijs van het geleverde materiaal, voor
schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover
ontstaan door schuld van Paintex behangservice of van hen, die door Paintex
behangservice te werk zijn gesteld op de aan Paintex behangservice
opgedragen werk(en).
13.3 Paintex behangservice zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf
en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk
van de aard van de schuld.
13.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering
van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de
opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke
aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of
gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging,
zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat
deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Paintex behangservice.
13.5 Paintex behangservice is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige
gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan
wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot
schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend
vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de
onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.


Artikel 14 Reclame.
14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q.
de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, Paintex behangservice terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering c.q.
oplevering Paintex behangservice wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht
met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen
en vervalt ieder recht op reclame.
14.2 Paintex behangservice dient in staat te worden gesteld ingediende
reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring
worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14.3 Indien de reclame naar het oordeel van Paintex behangservice juist is,
zal Paintex behangservice hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten
hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde
goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 15 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.
15.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, breedte, lengte
enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering
buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering
worden genomen.
15.2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of
aan door Paintex behangservice oorgeleverde artikelen, geven geen reden tot
afkeuring.


Artikel 16 Garantie.
Garantie op de door Paintex behangservice geleverde en / of door Paintex
behangservice uitgevoerde werken wordt slechts verleend indien dit
schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op
eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Paintex
behangservice geleverde materialen en producten dan wel in de door Paintex
behangservice uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos
herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren
van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Paintex
behangservice geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of
verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de
grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig
gebruik door opdrachtgever en / of derden.


Artikel 17 Overmacht.
17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het
vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij
transport naar Paintex behangservice of de opdrachtgever, niet of niet tijdige
levering van goederen door leveranciers van Paintex behangservice, ex en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het
bedrijf of in de middelen van vervoer van Paintex behangservice, dan wel in
de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor overmacht op, die hem ontheft van zijn
verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe
ook genaamd kan doen gelden.
17.2 Paintex behangservice is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks
geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q.
overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten,
respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele
geleverde prestatie te betalen.


 Artikel 18 Annuleren
18.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen
weigert af te nemen, is hij verplicht de door Paintex behangservice reeds
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de
kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen
en is hij overigens jegens Paintex behangservice gehouden tot een volledige
vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan
Paintex behangservice als schadeloosstelling verschuldigd zijn 40% van de
overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Paintex
behangservice te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
18.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt
Paintex behangservice zich alle rechten voor om volledige nakoming van de
overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. Eventuele
ontstaande incasso kosten zullen op de opdrachtgever verhaald worden.
18.3 Indien overeenkomst ondervoorbehoud van akkoord financiering van
woning en of pand tot stand gekomen is, zal de opdrachtgever ten minste 3
offertes van geldverstrekkers welk bij de autoriteit financieel marketen (AFM)
geregistreerd staan dienen te overleggen waarna de overeenkomst schriftelijk
aan opdracht gever geannuleerd zal worden door Paintex behangservice.


Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud.
19.1 Zolang Paintex behangservice geen volledige betaling inzake van een
overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van
de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder
begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van
Paintex behangservice.
19.2 Paintex behangservice heeft het recht deze goederen terug te vorderen
en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van
betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q.
vermogen wordt gelegd.
19.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en
geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.
20.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Paintex
behangservice ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen
uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten
dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te
zijner keuze.
20.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te
ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund
om alsnog na te komen. Paintex behangservice heeft voorts ingeval
opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter
zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf.
20.3 Paintex behangservice is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep
doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op
grond van door Paintex behangservice reeds verleende diensten, zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen,
alles onverminderd het recht van Trend Vloeren op vergoeding van kosten,
schade en interesten.


Artikel 21 Betaling.
21.1 Betalingen dienen voor of op het moment van afname en of oplevering
te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21.2 Paintex behangservice is gerechtigd indien de betaling van het
verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de
opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf
de dag van verzending van de facturen.
21.3 Paintex behangservice is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en
rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder
begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden
berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport
niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand.
21.5 Uit het enkele feit dat Paintex behangservice zich heeft verzekerd van
de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van
de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 22 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van
Paintex behangservice en of een door Paintex behangservice aangewezen
rechtbank plaats vinden, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt
voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Algemene voorwaarden Paintex behangservice geldend vanaf 01-04-2023