Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemeen


1.1 Paintex Behangservice is een handelsnaam van Paintex klus&
onderhoudsbedrijf, een VOF, ingeschreven in het Handelsregister onder het
KvK-nummer 70564647, gevestigd De Meern


1.2 Op alle producten, bestellingen en overeenkomsten van Paintex
behangservice zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


1.3 Voor het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Paintex Behangservice
behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk
geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van
kracht blijven


Artikel 2: Levering en retourneren


2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 3 werkdagen. Tenzij op de website
anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 3 werkdagen niet zal worden
gehaald, zal de klant een e-mail of telefoontje ontvangen van Paintex
Behangservices waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de
klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Paintex behangservice te
ontbinden, door middel van een schriftelijke schrijven.


2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Paintex
behangservice het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot
ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening
van de klant teruggestort.


2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft
de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van
dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Paintex behangservice te
ontbinden door middel van het Modelformulier voor herroeping (PDF) of door
het op een andere ondubbelzinnige wijze aan Paintex behangservice te
melden. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te
sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene
voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel, indien redelijkerwijs
mogelijk in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, na overleg met
Paintex behangservice, terug te sturen naar een door Paintex behangservice
vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico
voor het verzenden te dragen.


2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat
de klant de overeenkomst met Paintex behangservice ingevolge artikel 2.5 van
deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Paintex behangservice
deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen, nadat Paintex behangservice
het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant
terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de order is voldaan.


2.8. Paintex behangservice behoudt zich het recht om geretourneerde
artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde
bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is
geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Paintex
behangservice of de leverancier van het artikel) is beschadigd.


2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Paintex
behangservice schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid
van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal
Paintex behangservice de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in
kennis stellen. Paintex behangservice heeft het recht om de
waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan
de klant terug te betalen bedrag in te houden.


2.10 Indien bij acties gratis producten worden verstrekt boven een bepaald
orderbedrag, geldt het volgende: wanneer het totale orderbedrag, na
verwerking van de retourzending onder het gestelde orderbedrag komt waarbij
een gratis product werd verstrekt, zal Paintex behangservice de
webshopwaarde van het gratis verstrekte product in rekening brengen.


Artikel 3: Betalen en verzenden


3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk
vastgestelde omzetbelasting (BTW).


3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant
tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard.


3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan.
Betaling is mogelijk via iDeal of bankoverschrijving


3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt Paintex behangservice € 6,95 verzendkosten
  in rekening. Voor verzending van pakketten
naar Verenigde Staten/Australië/Brazilië/Canada/China/Hong
Kong/Japan/Nieuw-Zeeland/Zuid-Afrika wordt een toeslag berekend voor het
verzenden van het (de) bestelde product(en). Het bedrag wordt voor
verzending gecommuniceerd naar de klant en dient voor verzending te zijn
voldaan.


3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde Paintex behangservice briefpost
verstuurt, worden aangepaste verzendkosten berekend.


3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling (indien op locatie
voorradig) en indien besteld voor 15.00, dezelfde werkdag verzonden. Indien
de bestelling op voorraad is bij een van onze leveranciers dan is de levertijd
3-5 werkdagen. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de
website worden vermeld.


3.8 Indien een pakket wordt verzonden met PostNL dan ontvangt men
hiervoor een track & trace code.


3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper
aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of
invoerrechten.


Artikel 4: Privacy


4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Paintex behangservice dan worden uw
gegevens opgenomen in het klantenbestand van Paintex behangservice.
houdt zich aan de Paintex behangservice Wet Persoonsregistraties en zal uw
gegevens niet verstrekken aan derden.


4.2 Paintex behangservice respecteert de privacy van de gebruikers van de
website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw
persoonlijke gegevens.


4.3 ma Paintex behangservice maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing
bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens nemen wij op in een
bestand. Deze gegeven gebruikt voor de uitvoering Paintex behangservice
van de bestelling van de klant. Deze gegevens verstrekken wij niet aan
derden.


4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt,
zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand
van Paintex behangservice. Deze gegevens worden gebruikt om de klant
volledig up-to-date te houden wat betreft de ontwikkelingen rondom en
diensten van Paintex behangservice De verwerking van de gegevens van de
klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving.


4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door over
de persoon Paintex behangservice van de klant worden opgenomen in het
bestand van De klant is gerecht Paintex behangservice wijziging van de
gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.


Artikel 5: Garanties


5.1 Paintex behangservice staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.


5.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
kan doen, gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.


5.3 Paintex behangservice komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten
verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. Onoplettendheid.


Artikel 6: Offertes


6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.


6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt


Paintex behangservice zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn
van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan
af te wijken.


6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Paintex behangservice slechts nadat
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 7 Overeenkomst


7.1. Een overeenkomst tussen Paintex behangservice en een klant komt tot
stand nadat een bestelling of opdracht door Paintex behangservice op
haalbaarheid is beoordeeld.


7.2 Paintex behangservice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van
redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te
accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na
vooruitbetaling.

 


8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a.
gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van
Paintex behangservice gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 9 Overmacht


9.1. Paintex behangservice is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar
verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.


9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in
de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Paintex
behangservice. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in
hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


9.3. Paintex behangservice behoudt zich in het geval van overmacht het recht
voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de
inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk
blijft. In geen geval is Paintex behangservice gehouden enige boete of
schadevergoeding te betalen.


Artikel 10 Klachten


10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het
artikel of iedere andere klacht, zal Paintex behangservice serieus in
behandeling nemen.


10.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Paintex
behangservice(brief of e-mail: info@paintexbehangservice.nl).
10.3. Paintex behangservice zal binnen veertien (14) werkdagen de klacht
proberen op te lossen. Paintex behangservice zal de klant hierover schriftelijk
(via brief of e-mail) berichten.


10.4 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Paintex
behangservice. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen
worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
(www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot
een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde
onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het
voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten
verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de
betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via
het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten


11.1.De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die
rusten op de door Paintex behangservice geleverde zaken geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.


11.2. Paintex behangservice garandeert niet dat de aan de klant geleverde
zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel
eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in
geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een
door Paintex behangservice geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig
recht van een derden.


Artikel 12 Diversen


12.1 Indien de klant aan Paintex behangservice opgave doet van een adres, is
Paintex behangservice gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het
desbetreffende adres, totdat de klant Paintex behangservice een nieuw adres
heeft doorgegeven.


12.2. Paintex behangservice is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en)
van de klant gebruik te maken van derden.


Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenregeling


13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Paintex

behangservice is het Nederlands recht van toepassing.


13.2 De Nederlandse rechter is bevoegd.


13.3 Weens koopverdrag is niet van toepassing.